PRIVACYBELEID

Dit privacybeleid geeft een overzicht van de wijze waarop Abbott B.V., gevestigd te Hoofddorp aan de Wegalaan 9 (2132 JD) omgaat met de persoonsgegevens die wij van u of uw contactpersoon verwerken en is voor het laatst gewijzigd op 18 september 2019.

SOORTEN PERSOONSGEGEVENS

Gedurende onze relatie kunt u diverse persoonsgegevens aan ons verstrekken, bijvoorbeeld door ons te bellen, door formulieren in te vullen, door vragen of verzoeken in te dienen met betrekking tot onze producten of diensten, of door een overeenkomst met ons aan te gaan. Welke ersoonsgegevens wij van u verwerken is afhankelijk van de aard van de relatie die u met ons heeft en de toepasselijke wetgeving.

De persoonsgegevens die wij van u of uw contactpersoon verwerken kunnen onder meer omvatten:

 • Contactgegevens (bijvoorbeeld naam, telefoon, e-mailadres);
 • Professionele referenties (bijvoorbeeld functie, specialisme, opleiding, wetenschappelijke titel);
 • Naam en adres van de gezondheidszorgpraktijk waar u werkt (bijvoorbeeld wanneer u werkzaam bent als zelfstandige zorgverlenerof werkzaam bent in een ziekenhuis of in een andere gezondheids- of overheidsorganisatie);
 • Abbott-programma's en activiteiten waaraan u hebt deelgenomen of waarin u geïnteresseerd bent;
 • Identificatiegegevens die zijn gegenereerd tijdens het bezoeken en gebruiken van (een van) onze website(s) (bijvoorbeeld uw IP-adres en uw browser type en taal ).
 • Gegevens met betrekking tot uw registratie als zorgverlener, indien en voor zover van toepassing.

Wanneer u een overeenkomst met ons aangaat, registreren wij bovendien nog de volgende gegevens:

 • De overeenkomst die u met Abbott heeft gesloten en alle noodzakelijke gegevens ter uitvoering van deze overeenkomst;
 • Alle informatie die gerelateerd is aan (gedane) betalingen (bijvoorbeeld belastingnummer, adres, bankrekeningnummer, betalingsdatum).

U kunt ervoor kiezen om bepaalde gegevens niet aan Abbott te verstrekken, hoewel sommige van deze gegevens noodzakelijk zijn om een overeenkomst met u uit te voeren (bijv. betalingsgerelateerde informatie en adresgegevens).

HET GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens gebruiken wij alleen in overeenstemming met dit privacybeleid en voor de volgende doeleinden:

 • Het onderhouden van contacten met u;
 • Het kunnen nastreven van de legitieme belangen van Abbott, zoals:
  • Het verstrekken van informatie over onze producten en diensten (bijv. voor het vertrouwd raken met producten en voorlichting over het juiste gebruik ervan, deelname aan marktonderzoeken en enquêtes en, meer in het algemeen, directe communicatie met u via onze professionele vertegenwoordigers, onze websites, via digitale berichten, callcenters, post, sociale media en andere kanalen, al naar gelang het geval).

   Wanneer wij uw toestemming hebben ontvangen voor het ontvangen van berichten van Abbott of wij met elkaar een overeenkomst zijn aangegaan, zullen wij uw contactgegevens gebruiken (naam, adres, e-mail, telefoon (“Contactinformatie”) voor direct marketing. U zult altijd in de gelegenheid worden gesteld op eenvoudige wijze bezwaar te maken tegen het ontvangen van informatie of uw recht om uw toestemming voor het ontvangen van informatie over Abbott's producten en diensten of evenementen op elk gewenst moment in te trekken.
  • Onze interacties met klanten of hun contactpersonen bij te houden, zowel offline als online.
  • Het laten functioneren van onze websites. Meer informatie informatie over de persoonsgegevens die wij verzamelen via cookies kunt u vinden in ons cookiebeleid op onze websites;
  • Het rapporteren van betalingen aan zorgverleners (bijvoorbeeld in overeenstemming met de ethische code van de branche of brancheorganisatie);
  • Het verstrekken van niet-promotionele informatie, zoals medische en wetenschappelijke informatie, bijvoorbeeld door te antwoorden op uw vragen, op educatieve evenementen en op andere manieren;
  • Het controleren van de activiteiten en middelen van Abbott voor compliance- en veiligheidsdoeleinden;
  • Het maken van bedrijfsanalyses.
 • Het kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op Abbott van toepassing zijn, met name op het gebied van:
  • Fiscale verplichtingen;
  • Financiële rapportages;
  • Rapportages over kwaliteit en veiligheid, inclusief, indien van toepassing, productonderhoud en – reparaties, ongunstige ervaringen, en rapportages van klachten over producten.
 • Het kunnen uitvoeren van de overeenkomst die is gesloten tussen u en Abbott, bijvoorbeeld het leveren van uw bestelling en u informeren over het verloop hiervan, of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst.
 • Alle overige doeleinden waarvoor u toestemming heeft gegeven.

HET SAMENVOEGEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij kunnen persoonsgegevens die u offline verstrekt met online gegevens (bijvoorbeeld gegevens die u op Abbott websites of via andere media verstrekt) en met gegevens die door derden zijn verstrekt combineren. Wij gebruiken deze geconsolideerde informatie om tot betere Abbott-websites en producten te komen, om informatie aan u te verstrekken, om onze marketing-en onderzoeksactiviteiten te verbeteren, en andere zakelijke functies te vergemakkelijken.

DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS

Met inachtneming van de doeleinden die zijn opgenomen in dit privacybeleid kan Abbott uw persoonsgegevens delen met de volgende partijen:

 • Het moederbedrijf van Abbott (Abbott Laboratories Inc.) en zijn dochterondernemingen;
 • Bedrijven waarmee Abbott samenwerkt (in Nederland en wereldwijd) die specifieke services leveren die nodig zijn onze bedrijfsactiviteiten te ondersteunen (bijv. leveranciers van oplossingen voor klantrelatiebeheer, leveranciers van diensten voor ontwikkeling, IT en technische ondersteuning voor systemen die door Abbott worden gebruikt, marketingbureaus die zich bezighouden met bepaalde aspecten m.b.t. bevordering van producten van Abbott, leveranciers van telecommunicatiediensten, reisbureaus die door Abbott zijn ingeschakeld voor de organisatie van symposia, conferenties en andere wetenschappelijke en educatieve programma's, en andere commerciële organisaties die zich bezighouden met promotie, distributie en ontwikkeling van de producten en diensten van Abbott);
 • Potentiële kopers, in het geval dat Abbott beslist om een deel of al zijn activiteiten te verkopen of te fuseren. De koper kan u dan informatie en diensten blijven verstrekken;
 • Partijen in juridische procedures en hun adviseurs (bijvoorbeeld juridische of financiële experts);
 • Op officiële verzoeken van bevoegde autoriteiten in Nederland en in andere landen waar Abbott zijn activiteiten ontplooit.

Informatie die aan derden wordt verstrekt, wordt zonder uw toestemming niet gebruikt voor marketingdoeleinden, niet verkocht voor commerciële doeleinden en niet in licentie gegeven aan derden.

OPSLAG VAN GEGEVENS

Aangezien het personeel, de computerservers en de databases zich in een ander land kunnen bevinden, kan uw persoonlijke informatie vanuit Nederland naar dergelijke landen worden overgebracht, binnen en buiten de Europese Unie, inclusief maar niet beperkt tot de Verenigde Staten, voor verwerkingsdoeleinden vermeld in deze kennisgeving. Om uw persoonsgegevens te beschermen zullen we een dergelijke overdracht alleen uitvoeren op basis van (i) een besluit van de Europese Commissie dat de overdracht toestaat, (ii) op grond van EU goedgekeurde modelcontractbepalingen, (iii) op grond van bindende bedrijfsvoorschriften, of (iv) of op grond van de EU-US Privacy Shield. Om toegang te krijgen tot of een kopie te ontvangen van de passende waarborgen die we gebruiken voor het exporteren van uw persoonsgegevens vanuit de EER, kunt u contact opnemen met onze EU DPO (gegevens hieronder).

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen zolang als dit nodig is in verband met de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, een en ander in overeenstemming met het interne beleid van Abbott en de toepasselijke wetgeving.

UW RECHTEN EN ONZE CONTACTGEGEVENS

Voor zover het uw persoonsgegevens betreft heeft u de volgende rechten:

 • Het recht om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die Abbott over u in het bezit heeft te corrigeren of verwijderen;
 • Het recht om u op elk moment af te melden voor direct marketing. Dit recht wordt vermeld aan het einde van elke e-mail die u van ons ontvangt.
 • Het recht op toegang tot de persoonsgegevens die Abbott over u in het bezit heeft;
 • Het recht om in bepaalde gevallen vanwege gerechtvaardigde redenen bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens.
 • Het recht om niet onderworpen te worden aan automatische beslissingen die bedoeld zijn om bepaalde persoonlijke aspecten te evalueren in verband met u, zoals analyses op basis van gedrag. Zie het cookiebeleid voor meer informatie over het uitoefenen van dit recht als wordt aangegeven dat er cookies worden gebruikt;
 • In geval u uw persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt met uw toestemming of als onderdeel van een overeenkomst, het recht van overdraagbaarheid van die persoonsgegevens aan u, of indien dit technisch voor ons mogelijk is, aan een ander bedrijf;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij uw nationale toezichthoudende autoriteit inzake gegevensbescherming, en;
 • Het recht om uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens door Abbott in te trekken zonder dat dit nadelige gevolgen heeft.

Voor alle vragen in verband met het gebruik, de wijziging of de verwijdering van persoonsgegevens die wij van u verwerken, of als u niet langer berichten van ons wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen door te klikken op de link “Contact met ons opnemen” op de website waarop u surft, of door een e-mailbericht te sturen naar privacy@abbott.com. U kunt ook een brief sturen naar het volgende adres: Abbott, t.a.v. afdeling privacy, Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp of rechtstreeks contact opnemen met onze EU DPO via www.eu-dpo.abbott.com. Wij zullen alles in het werk stellen om vragen zo snel mogelijk te beantwoorden.