Privacyverklaring

PRIVACY STATEMENT VOOR ONLINE GEBRUIK


Abbott B.V., Wegalaan 9, 2132JD, Postbus 727, 2130 AS Hoofddorp, e-mail: info.nl@abbott.com, is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden door ons gebruikt voor het toesturen van informatie op verzoek, de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst(-en), het onderhouden van contacten met u, het verrichten van marktonderzoek, het opstellen van profielen van onze klanten en om u te informeren over nieuwe ontwikkelingen binnen ons bedrijf en over onze (nieuwe) producten en diensten die binnen uw interessegebied vallen. Uw persoonsgegevens zijn ook beschikbaar voor of worden gebruikt voor rekening van onze groepsmaatschappijen, ten behoeve van de klantenadministratie, after sale service, terugroep acties, direct marketing activiteiten voor (nieuwe) producten/diensten van deze bedrijven en relatiebeheer. Op het moment dat u uw persoonsgegevens aan ons ter beschikking stelt, kunt u bezwaar maken tegen de verstrekking van uw gegevens aan of gebruik voor rekening van derden. Verder kunt u op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Hiertoe kunt u een e-mail versturen met vermelding van uw naam, bedrijfsnaam en adres aan info.nl@abbott.com. 


Eigendomsrechten
Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de Informatie bij Abbott.

Bezoekers mogen de website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de Informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van Abbott in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website van Abbott en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Abbott.

Ongevraagd ingestuurde ideeën
In geval u ongevraagd ideeën en / of materialen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, teksten, beelden, geluiden, software of informatie (de "Materialen") op de website plaatst of deze toestuurt aan Abbott via e-mail of anderszins, zal Abbott gerechtigd zijn deze materialen te gebruiken, te kopiëren en / of commercieel te exploiteren, een en ander in de ruimste zin, zonder daarvoor een vergoeding verschuldigd te zijn en Abbott zal niet gehouden zijn de betreffende Materialen geheim te houden.

U vrijwaart hierbij Abbott terzake van alle schade en kosten die Abbott lijdt of maakt terzake van aanspraken van derden dat het gebruik en / of de exploitatie van de Materialen inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens een derde.

NIETIGHEID
Is of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.


Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze Gebruiksvoorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Abbott verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens (zoals naam, contactgegevens en andere informatie die kenbaar zijn gemaakt aan ons) over haar directe klanten (alle directe commerciële activiteiten, dit bevat niet de verkopen van Abbott producten via derden) , leveranciers , zakenpartners en hun personeel welke nodig zijn om zaken te doen en om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving . Wij kunnen deze informatie met dienstverleners, geassocieerde ondernemingen en andere relevante partijen delen. Deze persoonlijke gegevens kunnen via ons boekhoudsysteem voor betalingen en gerelateerde boekhoudkundige doeleinden, via ons productlevering systeem en via ons klachtenregistratiesysteem worden doorgegeven naar de Verenigde Staten, waar de wetgeving inzake gegevensbescherming mogelijk niet dezelfde mate van bescherming biedt als de lokale wet, hoewel Abbott passende maatregelen neemt om de betrokken informatie te beschermen. Indien persoonlijke informatie inzichtelijk, verbeterd of verwijderd moet worden, kan contact met ons opgenomen worden via info.nl@abbott.com.

Deze contactinformatie is niet bedoeld voor het melden van bijwerkingen van medicijnen.

 

  • share Delen
  • print Afdrukken
  • download Downloaden
true
accessibility

U staat op het punt naar een andere website van Abbott te navigeren die specifiek is voor een land of regio

Wees u ervan bewust dat de website die u heeft opgevraagd is bedoeld voor de inwoners van een bepaald land of landen, zoals vermeld op die website. Als gevolg hiervan kan de website informatie bevatten over farmaceutica, medische apparaten en andere producten of gebruiken van die producten die niet zijn goedgekeurd in andere landen of regio's.


Het is ook mogelijk dat de door u opgevraagde website niet is geoptimaliseerd voor de specifieke grootte van uw scherm.

Wilt u doorgaan en deze website verlaten?

accessibility

U verlaat nu een van de websites van Abbott om naar een website van een derde partij te gaan

Links die u buiten de websites van Abbott leiden staan niet onder controle door Abbott, en Abbott is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke websites of links op dergelijke websites. Abbott levert u deze links alleen voor uw gemak en de opname van een link impliceert geen onderschrijving van de gekoppelde website door Abbott.


Het is ook mogelijk dat de door u opgevraagde website niet is geoptimaliseerd voor de grootte van uw scherm.

Wilt u doorgaan en deze website verlaten?