Privacybeleid

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 15/05/2019.

Wanneer u een van onze websites bezoekt, kan het voorkomen dat wij een aantal persoonsgegevens van u registreren.

Dit privacybeleid licht toe op welke wijze wij omgaan met de persoonsgegevens die wij van u verwerken. De verantwoordelijke entiteit voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Abbott B.V. (hierna ook: “Abbott”), gevestigd aan de Wegalaan 9 te Hoofddorp (2132 JD). Dit privacybeleid is niet van toepassing op de persoonsgegevens die u offline wordt gevraagd, op de Abbott-websites die geen link bevatten naar dit privacybeleid, noch op de websites van derden waarop u kunt terechtkomen via de Abbott-website.

Gelieve dit privacybeleid te raadplegen alvorens gebruik te maken van de Abbott-website of ons persoonsgegevens voor te leggen

I. Soorten persoonsgegevens

Wat wordt in dit privacybeleid verstaan onder “persoonsgegevens”?

Onder persoonsgegevens wordt in deze verklaring verstaan alle informatie waarmee u kunt worden geïdentificeerd of die redelijkerwijs kan worden gebruikt om u (tezamen met andere informatie) te identificeren en die door Abbott wordt verzameld indien u gebruik maakt van onze websites en wanneer u contact met ons opneemt, bijvoorbeeld per e-mail of via de telefoon. Persoonsgegevens omvatten bijvoorbeeld uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

Welke informatie verwerkt Abbott en voor welke doeleinden?

Bij contact met Abbott
U kunt contact met ons opnemen door ons te bellen, het contactformulier op een van onze websites in te vullen of door ons een e-mailbericht te sturen. De persoonsgegevens die u daarbij aan ons ter beschikking stelt (denk aan uw naam, contactgegevens en andere informatie die kenbaar zijn gemaakt aan ons), worden door ons gebruikt voor het beantwoorden van uw vragen, het afhandelen van klachten en het onderhouden van contacten met u. Wanneer u reeds een overeenkomst met ons bent aangegaan, kunnen wij de door u verstrekte persoonsgegevens ook gebruiken om uitvoering te geven aan de met u gesloten overeenkomst.

Wanneer u contact opneemt met onze klantenservice, worden uw persoonsgegevens gebruikt om een ​​persoonlijke account aan te maken door een van onze klantenservicemedewerkers. Wij kunnen vragen naar uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Op deze manier worden wij in staat gesteld om u klantenservice te bieden.

De telefoongesprekken die wij met u voeren kunnen door ons worden opgenomen voor kwaliteits- en trainingsdoeleinden. U wordt hiervan altijd vooraf op de hoogte gesteld.

Wanneer u rechtstreeks een product bij ons wilt bestellen, vragen wij u om een aantal gegevens. Uw persoonsgegevens en bestelling worden verwerkt door een (order fulfillment) systeem waarin uw persoonsgegevens veilig worden verwerkt. Wij gebruiken uw gegevens om de bestelling af te handelen en u te informeren over het verloop van uw bestelling. Het niet verstrekken van dergelijke persoonsgegevens betekent dat Abbott u het product niet kan leveren.

Op uw verzoek of wanneer wij een overeenkomst zijn aangegaan kunnen wij u informeren over nieuwe ontwikkelingen binnen ons bedrijf en over onze (nieuwe) producten en diensten die binnen uw interessegebied vallen.

Uw persoonsgegevens kunnen ook beschikbaar zijn voor of worden gebruikt ten behoeve van onze groepsmaatschappijen, ten behoeve van de klantenadministratie, aftersales service en terugroep acties.

Aanvraag medische voedingen
Via de website van onze Nutrition divisie (www.nutrition.abbott.nl) kunt u als gezondheidsprofessional een proefverpakking van onze medische voedingen aanvragen. Wij vragen u dan om de gegevens die wij nodig hebben om de proefverpakking naar u op te sturen en om achteraf contact met u op te nemen om te vragen hoe de sample is bevallen. Deze gegevens hebben wij daarnaast nodig voor het geval dat er een terugroepactie plaats moet vinden. Wij kunnen dan snel contact met u opnemen.

Bij gebruik van onze website
Abbott gebruikt externe advertentiebedrijven om advertenties op andere websites te plaatsen. Deze bedrijven kunnen informatie gebruiken over uw bezoeken aan Abbott-websites en andere websites om de effectiviteit van advertenties te meten en om advertenties te geven over onze producten en services die mogelijk interessant voor u zijn. De informatie die wordt gebruikt is echter nooit herleidbaar tot u als persoon.

Net als de meeste adverteerders plaatsen we advertenties waarvan we denken dat ze het meest relevant zijn voor onze klanten. Een manier om dit te doen is door netwerkadvertentiebedrijven waar we mee samenwerken toe te staan ​​hun eigen cookies te plaatsen wanneer een persoon Abbott-websites bezoekt. Hierdoor kan het netwerkreclamebedrijf personen herkennen die eerder Abbott-websites hebben bezocht. Wanneer het individu een website van een derde bezoekt waarop dat netwerkreclamebedrijf advertentieruimte heeft gekocht, kan het reclamebedrijf vervolgens de interesse van het individu in onze producten en diensten herkennen en een van onze advertenties leveren.

Sommige van onze websites gebruiken twee Google Analytics-functies voor advertentieweergave, die informatie verzamelen via cookies: remarketing met Google Analytics en rapportage over demografische en interessecategorieën.

Meer informatie over de door ons gebruikte cookies kunt u lezen in het cookiebeleid. De link naar het cookiebeleid kunt u, net als de link naar het privacybeleid, vinden onder aan de pagina van onze website.

Informatie van derden
Wij kunnen informatie over uw bezoeken aan Abbott websites verzamelen zonder dat u deze informatie zelf heeft ingevoerd. Deze informatie betreft bijvoorbeeld, uw browser type en taal, uw besturingssysteem, uw Internet Protocol (IP)-adres, de URL's van sites die u voor en na een bezoek aan de Abbott website heeft bezocht, de web search waardoor u op de Abbott website terecht bent gekomen en webpagina's en advertenties die u bekijkt en koppelingen waarop u klikt op binnen de Abbott website. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van verschillende technologieën, zoals cookies, Internet labels en web beacons. Uw internet browser geeft ook automatisch bepaalde informatie door aan Abbott-websites, zoals de URL van de website die u net bezocht heeft en de browserversie die uw op uw computer actief is. Meer informatie hierover kunt u lezen in onze cookie policy.

Verzamelt Abbott zogenaamde “gevoelige” persoonsgegevens?

De gegevens die wij over u verzamelen kunnen gegevens over uw gezondheid omvatten, af te leiden uit het soort producten dat u heeft gekocht. Wij verwerken deze gegevens over uw gezondheid alleen indien dit noodzakelijk is ter uitvoering van een overeenkomst tussen u en Abbott of om die bijzondere persoonsgegevens met uw uitdrukkelijke toestemming te verwerken op de dan specifiek bepaalde wijze.

Voegt Abbott de persoonsgegevens die ik meedeel op een Abbott-website, samen met andere persoonsgegevens over mij?

Wij kunnen de persoonsgegevens die u verstrekt op een Abbott-website combineren met de persoonsgegevens die u op andere Abbott websites of via andere media verstrekt, zoals wanneer u een bestelling plaatst of telefonisch contact met ons opneemt.

Wij kunnen persoonsgegevens die u online verstrekt met offline gegevens combineren en met gegevens die door derden zijn verstrekt.

Wij gebruiken deze geconsolideerde informatie om tot betere Abbott-websites en producten te komen, om informatie aan u te verstrekken, om onze marketing-en onderzoeksactiviteiten te verbeteren, en andere zakelijke functies te vergemakkelijken.

Deelt Abbott persoonsgegevens met derden?

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden waarmee Abbott een dienst of product verkoopt of ter beschikking stelt of waarmee Abbott een programma of activiteit organiseert ten behoeve van u, andere klanten of belanghebbenden. Het is gebruikelijk voor ons om u daarover te informeren als u zich inschrijft voor een programma of activiteit dat samen met een andere onderneming of instelling wordt georganiseerd.

Voor het beheer van de systemen en het leveren van de diensten maken wij gebruik van diensten van derden, zoals IT-leveranciers, enquetebureaus en distribiteurs. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens ook delen met onze filialen en dienstverleners aan wie wij (commerciele) activiteiten hebben uitbesteed. Wij zien er daarbij op toe dat deze derden op een juiste wijze en conform geldende wetgeving omgaan met uw gegevens, indien en voor zover zij deze in kunnen zien. Het is gebruikelijk dat de dienstverleners gebonden zijn aan geheimhoudingsverplichtingen en dat ze uitsluitend gebruik maken van uw persoonsgegevens in het kader van hun relatie met Abbott.

Abbott behoudt zich het recht voor om uw persoonsgegevens te verspreiden om vragen voor inlichtingen vanwege overheidsdiensten te beantwoorden, om situaties op het vlak van nationale veiligheid aan te pakken, of wanneer de wetgeving het vereist.

Wat zijn de grondslagen voor de gegevensverwerking?

Uitvoering overeenkomst
Wanneer u een product bij ons bestelt, registreren wij de gegevens die noodzakelijk zijn om uitvoering te geven aan de overeenkomst die u met Abbott sluit en u te informeren over het verloop daarvan.

Wettelijke verplichting
Wij registreren de gegevens die benodigd zijn om te voldoen aan plaatselijke EU-wetgeving, bijvoorbeeld wetgeving in verband met terugroepacties of wetgeving in verband met de veiligheid van een product of medische apparatuur.

Gerechtvaardigd belang
Voor het verwerken van persoonsgegevens tijdens uw contactmomenten met ons bestaat een gerechtvaardigd belang van Abbott. Registratie van uw gegevens stelt ons in staat om u klantenservice te bieden, met u (weer) contact te zoeken, en uw vragen te beantwoorden. Ook verwerken wij uw gegevens om onze dienstverlening te verbeteren en voor trainingsdoeleinden.

Abbott heeft tot slot een gerechtvaardigd belang bij het overdragen van uw persoonsgegevens in geval van een overdracht van de gehele onderneming, of wezenlijk deel daarvan, of ingeval van een fusie of overname, in welk geval wij u daarover zullen informeren en wij er op zullen toezien voorafgaande en bij de overdracht, fusie of overname dat de verkrijgende partij de verplichting op zich neemt uw persoonsgegevens te verwerken op een wijze die voldoet aan de eisen die de privacywet daaraan stelt.

Toestemming
Door het invullen van uw contactgegevens voor het verzenden van onze nieuwsbrieven, of voor andere programma’s of activiteiten geeft u toestemming voor het verwerken van uw naam, e-mailadres en mogelijke andere gevraagde persoonsgegevens.

Wie bij Abbott kan toegang krijgen tot mijn persoonsgegevens?

Slechts een beperkt aantal werknemers van Abbott en van aan ons gelieerde ondernemingen kan toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. Onze werknemers zijn gebonden aan een geheimhoudingsovereenkomst. Wij instrueren onze werknemers over het belang van de vertrouwelijkheid en de manier waarop ze de klantengegevens moeten verwerken en er op gepaste en veilige wijze mee moeten omgaan.

Link naar andere websites?

De website van Abbott kan links bevatten naar andere websites. Zodra u deze links hebt gebruikt om onze website te verlaten, moet u begrijpen dat wij geen controle hebben over die andere website. Dientengevolge kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor de bescherming en de vertrouwelijkheid van de informatie die u verstrekt, wanneer u die websites bezoekt, die niet worden beheerst door dit privacybeleid.

Welke veiligheid biedt Abbott aan de persoonsgegevens?

De bescherming van uw privacy is belangrijk voor u en voor ons. Daarom zijn onze systemen en programma’s adequaat beveiligd. We hanteren beheersprocessen om de informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden en om onbevoegden binnen en buiten onze organisatie geen toegang te verlenen tot uw persoonsgegevens.

Abbott beveiligt elke webpagina die persoonsgegevens verzamelt, maar wij kunnen de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens die via het internet worden verstuurd niet garanderen. Wij raden u aan voorzichtig te zijn bij het verzenden van persoonsgegevens via het internet, met name persoonsgegevens met betrekking tot uw gezondheid. Abbott kan niet garanderen dat onbevoegde derden geen toegang tot uw persoonsgegevens zal krijgen. U moet daarom bij het verstrekken van persoonsgegevens via het internet zowel de voordelen als de risico’s afwegen.

Daarnaast zullen Abbott websites waarvoor dit privacybeleid geldt een waarschuwing geven als u een link naar een website volgt die niet wordt gecontroleerd door Abbott of onderworpen is aan een Abbott privacybeleid. In dat geval raden wij u aan om het privacybeleid van deze derde te bekijken alvorens persoonsgegevens te verstrekken.

Wordt de persoonlijke informatie door Abbott doorgestuurd naar andere gebieden?

Abbott bewaart de gegevens op beveiligde servers die in verschillende landen in de hele Europese Unie gevestigd zijn en een toereikend beveiligingsniveau verzekeren voor de overdracht van gegevens binnen de Europese Unie. Het kan voorkomen dat we uw persoonsgegevens over moeten dragen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) naar derde landen die niet hetzelfde beschermingsniveau bieden als het niveau dat door de EU wordt vereist. Om uw persoonsgegeven te beschermen zullen we een dergelijke overdracht alleen uitvoeren op basis van (i) een besluit van de Europese Commissie dat de overdracht toestaat, (ii) op grond van EU goedgekeurde modelcontractbepalingen, (iii) op grond van bindende bedrijfsvoorschriften, of (iv) of op grond van de EU-US Privacy Shield. Om toegang te krijgen tot of een kopie te ontvangen van de passende waarborgen die we gebruiken voor het exporteren van uw persoonsgegevens vanuit de EER, kunt u contact opnemen met onze EU DPO (gegevens hieronder).

Welke bescherming biedt Abbott aan minderjarigen op het vlak van vertrouwelijkheid?

Abbott verzamelt noch gebruikt bewust persoonsgegevens van minderjarigen (“minderjarigen” wordt daarbij begrepen als jonger dan 18 jaar) op de Website van Abbott. We laten minderjarigen niet doelbewust onze producten bestellen, communiceren met ons of gebruikmaken van onze diensten.

Indien u kinderen hebt en te weten komt dat uw minderjarig kind ons informatie heeft meegedeeld, gelieve dan contact met ons op te nemen via een van de onderstaande manieren, zodat we alles in het werk kunnen stellen om dit probleem samen op te lossen.

Hoe lang worden mijn gegevens door Abbott bewaard?

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen zolang dit nodig is voor het leveren en beschikbaar stellen aan u van de apps, services of producten waar u om hebt verzocht, of conform wettelijke vereisten, inclusief in verband met een contract of de veiligheid van een product of medische apparatuur. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw plaatselijke klantendienst of de EU-DPO via de onderstaande gegevens.

II. Uw rechten en onze contactgegevens

Wat zijn mijn rechten?

Voor zover het uw persoonsgegevens betreft heeft u de volgende rechten:

 • Het recht om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die Abbott over u in het bezit heeft te corrigeren of verwijderen;
 • Het recht om u op elk moment af te melden voor de ontvangst marketing materiaal van ons. Dit recht wordt vermeld aan het einde van elke e-mail die u van ons ontvangt.
 • Het recht op toegang tot de persoonsgegevens die Abbott over u in het bezit heeft;
 • Het recht om in bepaalde gevallen vanwege gerechtvaardigde redenen bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens.
 • Het recht om niet onderworpen te worden aan automatische beslissingen die bedoeld zijn om bepaalde persoonlijke aspecten te evalueren in verband met u, zoals analyses op basis van gedrag. Zie het cookiebeleid voor meer informatie over het uitoefenen van dit recht als wordt aangegeven dat er cookies worden gebruikt;
 • In geval u uw persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt met uw toestemming of als onderdeel van een contract, het recht van overdraagbaarheid van die persoonsgegevens aan u, of indien dit technisch voor ons mogelijk is, aan een ander bedrijf;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij uw nationale toezichthoudende autoriteit inzake gegevensbescherming of op ontvangst van vergoeding voor schade die u lijdt, en;
 • Het recht om uw instemming met verwerking van uw persoonsgegevens door Abbott in te trekken zonder dat dit nadelige gevolgen heeft.
 • Op welke wijze kan ik contact opnemen met Abbott?

  Voor alle vragen in verband met het gebruik, de wijziging of de verwijdering van persoonsgegevens die u ons hebt meegedeeld, of als u zich wilt uitschrijven van toekomstige communicaties afkomstig van een activiteit van Abbott of een specifiek programma van Abbott, kunt u contact met ons opnemen door te klikken op de link “Contact met ons opnemen” op de website waarop u surft, of door een e-mailbericht te sturen naar info.nl@abbott.com. U kunt ook een brief sturen naar het volgende adres: Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp

  Indien u uw persoonsgegevens wenst te verwijderen, wijzigen of corrigeren en als u contact met ons opneemt via e-mail, gelieve dan "Aanvraag verwijdering" of "Aanvraag wijziging/correctie", naar gelang van het geval, te vermelden in de titelbalk van het e-mailbericht. Wij zullen alles in het werk stellen om redelijke vragen zo snel mogelijk te beantwoorden.

  Als u vragen heeft in verband met het verwerken van uw persoonsgegevens, kunt u ook contact opnemen met onze EU DPO via www.eu-dpo.abbott.com.

   

 • share Delen
 • print Afdrukken
 • download Downloaden
true
accessibility

U staat op het punt naar een andere website van Abbott te navigeren die specifiek is voor een land of regio

Wees u ervan bewust dat de website die u heeft opgevraagd is bedoeld voor de inwoners van een bepaald land of landen, zoals vermeld op die website. Als gevolg hiervan kan de website informatie bevatten over farmaceutica, medische apparaten en andere producten of gebruiken van die producten die niet zijn goedgekeurd in andere landen of regio's.


Het is ook mogelijk dat de door u opgevraagde website niet is geoptimaliseerd voor de specifieke grootte van uw scherm.

Wilt u doorgaan en deze website verlaten?

accessibility

U verlaat nu een van de websites van Abbott om naar een website van een derde partij te gaan

Links die u buiten de websites van Abbott leiden staan niet onder controle door Abbott, en Abbott is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke websites of links op dergelijke websites. Abbott levert u deze links alleen voor uw gemak en de opname van een link impliceert geen onderschrijving van de gekoppelde website door Abbott.


Het is ook mogelijk dat de door u opgevraagde website niet is geoptimaliseerd voor de grootte van uw scherm.

Wilt u doorgaan en deze website verlaten?