ONLINE ALGEMENE VOORWAARDEN

"Door het gebruik van onze website(-s) ("website") gaat u akkoord met toepasselijkheid daarop van onze gebruiksvoorwaarden. Wij wijzen u erop dat deze voorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Bezoekers van de website wordt geadviseerd periodiek de voorwaarden op wijzigingen na te gaan.

Gebruiksvoorwaarden voor de websites van Abbott B.V. ("Abbott")

TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van de website(-s) ("website") van Abbott alsmede op de op of via de website aan u ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en/of diensten ("de Informatie").

 

INFORMATION EN AANSPRAKELIJKHEID

De Informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als vervangingsmiddel voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen altijd uw arts of apotheker. Abbott is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of onmogelijkheid te gebruiken) van de website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Abbott. Abbott is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur / apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

 

LINKS MET ANDERE WEBSITES

Abbott is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina's van derden waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina's van derden waarop een link is opgenomen naar deze website. Onze Cookie en Privacy Policies zijn niet van toepassing op persoonsgegevens die van u op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

 

COOKIE POLICY

Bij uw gebruik van de website verzamelen wij door middel van zogenaamde cookies informatie over uw gebruik van de website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website aan uw internet browser worden gestuurd, die het tekstbestand op de harddrive van uw computer plaatst (Ingeval van session cookies worden deze aan het einde van uw bezoek van de website verwijderd van de harddrive van uw computer). Hierdoor is de website in staat u bij een volgend bezoek te herkennen. Dit doen wij om de website beter op uw behoeften af te stemmen en gebruikersvriendelijker te maken. U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. U kunt dan echter niet van alle mogelijkheden van de website gebruikmaken. De opslag en doorgifte van uw gegevens via het internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. U heeft het recht van toegang tot de van u door middel van cookies verzamelde persoonsgegevens en op rectificatie en/of verwijdering van deze gegevens via versturing van een e-mail aan info.nl@abbott.com.

Deze contactinformatie is niet bedoeld voor het melden van bijwerkingen met medicijnen.